11/1997. (V. 28.) NM rendelet Print
There are no translations available.

törvényi szabályozás

 Ez a rendelet a természetgyógyászati tevékenység részletes szabályozását tartalmazza. A törvény részletesen rendelkezik a gyógyítás során alkalmazott eljárásokról, igénybevehető eszközökről (műszerekről), illetve a felhasználható gyógyhatású készítményekről.

11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről.

A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A nem-konvencionális gyógyító és a természetgyógyászati (a továbbiakban együtt: nem-konvencionális) eljárások körébe tartozó tevékenységi csoportokat (a továbbiakban: tevékenység), az annak végzésére jogosult személyek körét, valamint a kiegészíto, illetve helyettesíto tevékenységeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A betegség megállapítása és a terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése orvosi feladat. Az orvos vagy a beteg kezdeményezésére, a tevékenység végzésére képesített - nem orvos - személy részt vehet a beteg ellátásában, és a nem-konvencionális gyógymódot a (2) bekezdés kivételével, a természetgyógyászati képesítésének megfeleloen elozetes orvosi vizsgálat, illetve szakellátás után vagy azzal párhuzamosan, a beteg rendszeres orvosi ellenorzése mellett - kiegészíto tevékenységként - önállóan végezheti. Amennyiben a nem orvos, tevékenység végzésére képesített személy bevonását az orvos kezdeményezi, ehhez a beteg beleegyezése szükséges. A tevékenység megkezdése elott az azt alkalmazni kívánó orvos is elvégezheti az elozetes szakorvosi vizsgálatot, amennyiben rendelkezik olyan szakorvosi képesítéssel, amely feljogosítja a beteg szakorvosi vizsgálatára és ellátására. A szakorvos - gyógyítói szabadságával élve - saját szakterületén belül megválaszthatja, hogy azon nem-konvencionális tevékenységek közül, amelyek elvégzésére jogosult, melyiket alkalmazza kiegészíto, és melyiket helyettesíto gyógymódként. Ha a beteg saját gyógykezelésébe természetgyógyászt kíván bevonni, azt a kezeloorvos nem akadályozhatja meg.

(2) A tevékenység végzésére képesített nem orvos személy az orvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát nem módosíthatja, a beteget nem kezelheti elozetes orvosi vizsgálat nélkül, illetve az orvosi kezelés alatt álló személy esetén köteles konzultálni a kezelést végzo orvossal; továbbá nem rendelhet és nem végezhet szervekbe, szövetekbe hatoló beavatkozást és akupunktúrát, kivéve a szenvedélybetegek leszoktatására alkalmazott fülakupunktúrát.

(3) A nem-konvencionális gyógyító eljárásokon alapuló pszichoterápiás tevékenységet, illetve módszereket, pszichodiagnosztikus eljárást csak pszichiáter szakorvos és pszichoterápiás klinikai képesítéssel rendelkezo orvos, valamint - az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - klinikai szakpszichológus végezhet.

3. § (1) A tevékenységet végzo személyek és szervezetek az egészségügyi dolgozókra vonatkozó jogszabályok és etikai normák szerint muködnek.

(2) A gyógyító-megelozo ellátásban eloírt dokumentációban rögzíteni kell különösen a kiegészíto nem-konvencionális eljárás indokát, a beteg állapotát és annak változását.

(3) A tevékenység gyakorlása során az azt végzo személy nyilvántartja a 2. számú melléklet szerinti adatokat.

4. § (1) A tevékenység végzése során

a) a külön jogszabály alapján az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI), illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifoorvosi Hivatala (a továbbiakban: ÁNTSZ OTH) által gyógyszerként törzskönyvbe bejegyzett gyógyszer,

b) az OGYI által külön jogszabály alapján nyilvántartásba vett gyógyszernek nem minosülo gyógyhatású anyag vagy készítmény,

c) a külön jogszabály alapján az OGYI, illetve az ÁNTSZ OTH által esetileg engedélyezett készítmény,

d) az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által engedélyezett különleges táplálkozási igény kielégítését szolgáló élelmiszerek, valamint

e) a külön jogszabály alapján minosített gyógynövény

használható.

(2) Magyarországon nem törzskönyvezett homeopátiás készítmény abban az esetben alkalmazható, ha a törzskönyvezés iránti eljárás már megindult, és az OGYI a készítményt nyilvántartásba vette.

(3) A muszerek, eszközök alkalmazását is igénylo tevékenység végzése során kizárólag az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet érvényes engedélyével rendelkezo eszközök használhatók.

5. § (1) Az R. 3. § (1)-(2) bekezdései szerinti vizsgát az Egészségügyi Szakképzo és Továbbképzo Intézet folytatja le, és közzéteszi a vizsgaszabályzatot. A vizsgabizottság tagjait az ETI javaslatára a népjóléti miniszter hagyja jóvá, és kijelöli a vizsgabizottság elnökét.

(2) A ETI a vizsgát tett személyekrol nyilvántartást vezet.

6. § (1) Ez a rendelet 1997. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelo létesítésére vonatkozó eloírásokat a 3. számú melléklet, a tevékenységi csoportok szakmai és vizsgakövetelményeit - az R. 2. § (1)-(3) bekezdései szerinti vizsga kivételével - a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) 1998. január 31. napjáig az R. 2. § (1)-(3) bekezdései, valamint 3. § (1)-(2) bekezdései szerinti vizsgára jelentkezésnek nem feltétele e rendelet 4. számú mellékletében eloírt szakmai gyakorlat elvégzésének igazolása.